Особлива та річна інформація про товариство, повідомлення про проведення загальних зборів

23 січня 2018
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (далі – Товариство), код за ЄДРПОУ: 30674051, місцезнаходження: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів (далі – ЗЗА) відбудуться 23 лютого 2018 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307.

Перелік питань проекту порядку денного:


 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 3. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

 4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

 5. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 7. Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

 9. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

 10. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

 11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством, характер таких правочинів та їх гранична вартість.


 12. Реєстрація учасників 23 лютого 2018 року з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно надати паспорт, а представникам – паспорт і довіреність на право участі в зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 лютого 2018 р.

  З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, кімната 1, в робочі дні (понеділок — п’ятниця) з 15.00 до 18.00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Смілянська, 4, кімната 307. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Єсаулов Ю.В., тел. (044) 246-27-82.

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.ndipit.com.ua/instytut/povidomlennya.

  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та у відповідний час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в «Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 23.02.2018 року» із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

  Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі в ЗЗА, оформленій відповідно до вимог чинного законодавства України. Представник за довіреністю має права та обов’язки щодо участі в ЗЗА відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженого регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

  Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства.

  Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:


  По питанню № 1: Обрати Головою Лічильної комісії Титаренко Ірину Степанівну, Секретарем Лічильної комісії Чередніченка Ігоря Миколайовича.

  По питанню № 2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

  По питанню № 3: Обрати Головою зборів Бобовкіна Віктора Тихоновича, Секретарем зборів Артеменка Віктора Івановича.

  По питанню № 4: Встановити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

  По питанню № 5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

  По питанню № 6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

  По питанню № 7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно з Статутом Товариства, внутрішніми положеннями та чинним законодавством; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності в наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

  По питанню № 8:

  1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.
  2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
  3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

  По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

  По питанню № 10: Чистий прибуток Товариства за 2017 рік залишити в якості нерозподіленого прибутку.

  По питанню № 11: Дозволити та уповноважити директора Товариства Єсаулова Ю.В. вчиняти від імені Товариства значні правочини, якщо сума такого правочину не перевищує 200000000,00 грн. (двісті мільйонів гривень нуль копійок), строком по 23 лютого 2019 року. Характер значних правочинів: договори щодо виготовлення документів про освіту, договори щодо виготовлення студентських і учнівських квитків; договори щодо обслуговування (ведення) баз даних; контракти міжнародної купівлі-продажу необхідних матеріалів (в тому числі тесліну, плівки ламінованої тощо); договори на закупівлю бланків суворої звітності; а також будь-які інші правочини, які не суперечать вимогам щодо суми правочину, вказаної в цьому абзаці, незалежно від контрагентів за такими правочинами, в тому числі, на підставі окремого рішення Наглядової ради Товариства про такий дозвіл – укладення (підписання) будь-яких договорів щодо переходу права власності на нерухоме майно Товариства до інших фізичних та/або юридичних осіб.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)  Найменування показника
  період
  звітнийпопередній
  Усього активів 5620637408
  Основні засоби47565036
  Довгострокові фінансові інвестиції7373
  Запаси62955799
  Сумарна дебіторська заборгованість236564612
  Грошові кошти та їх еквіваленти 1392521172
  Нерозподілений прибуток3258825821
  Власний капітал43407 36640
  Статутний капітал89988998
  Довгострокові зобов’язання--
  Поточні зобов'язання12799 729
  Чистий прибуток (збиток)67283290
  Середньорічна кількість акцій (шт.)100100
  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)- -
  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду- -
  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)7171  Наглядова Рада


  Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у виданні «Вiдомості Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №15 від 23.01.2017 року.

  Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 17 січня 2018 року:
  — загальна кількість акцій — 100 шт.;
  — голосуючих акцій — 100 шт.


  Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 19 лютого 2018 року:
  — загальна кількість акцій — 100 шт.;
  — голосуючих акцій — 100 шт.
Написати нам